Regulamin sklepu

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO ECAROL.PL

 

§ 1 Postanowienia ogólne

1. Niniejszy regulamin określa ogólne warunki sprzedaży oraz zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem ecarol.pl prowadzonego przez prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Firma Handlowa „AKSA” Rafał Szmuc wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, numer NIP 815-129-43-57, REGON: 690524556 z siedzibą w Łańcucie, przy ul. Paderewskiego 2, 37-100 poczta Łańcut (zwanego dalej: Sklepem) w szczególności zasady rejestracji, sposób składania i realizacji zamówień, uprawnienia związane z odstąpieniem od umowy, procedurę dotyczącą składania i rozpatrywania reklamacji oraz politykę prywatności.

2. Sprzedaż odbywa się za pośrednictwem Internetu w formie umowy zawieranej na odległość w rozumieniu ustawy o prawach konsumenta z dnia 30.05.2014 r. Dz.U. 2014 poz. 827.

3. Miejscem realizacji dostaw produktów oferowanych do sprzedaży za pośrednictwem Sklepu, uwidocznionych na stronie internetowej (zwanych dalej: Towarami) nabywanych za pośrednictwem Sklepu jest terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Europy w tym Skandynawii i Rosji oraz Azji.

4. Sklep prowadzi wyłącznie sprzedaż detaliczną na rzecz osób fizycznych, osób prawnych lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej lecz posiadająca zdolność prawną (zwanych dalej: Klientami).

5. Klient może skontaktować się ze Sklepem drogą mailową na adres: biuro@ecarol.pl, listownie na adres: Firma Handlowa „AKSA” Drogeria Carol, ul. Paderewskiego 2, 37-100 Łańcut lub telefonicznie pod numerem +48 698287155.

§ 2 Rejestracja i zawarcie umowy sprzedaży

1. Sklep zamieszcza wszelkie informacje dotyczące istotnych właściwości Towarów na stronie internetowej Sklepu.

2. Towary objęte sprzedażą promocyjną lub wyprzedażową dostępne są w ograniczonej ilości a realizacja zamówień odbywa się do wyczerpania zapasów w kolejności wpływu potwierdzonych zamówień.

3. W przypadku wyczerpania się Towarów, o których mowa w ustępie 2 Sklep zamieszcza stosowną informację na stronie produktowej. W przypadku gdy informacja została umieszczona po złożeniu zamówienia przez Klienta lub w przypadku gdy Sklep z jakichkolwiek innych przyczyn nie będzie miał możliwości zrealizowania umowy dotyczącej produktów promocyjnych bądź wyprzedażowych Sklep będzie uprawniony do odstąpienia od umowy sprzedaży w terminie 30 (słownie: trzydziestu) dni licząc od dnia zawarcia umowy. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy Sklep prześle Klientowi pocztą elektroniczną na adres e-mail podany w zamówieniu. Jeżeli Klient dokonał zapłaty za Towar Sklep zwróci Klientowi zapłaconą Cenę w ciągu 14 (słownie: czternastu) dni od dnia anulowania zamówienia, nie później niż w terminie 30 (słownie: trzydziestu) dni od zawarcia umowy sprzedaży. 

4. Wszystkie ceny Towarów zamieszczone na stronie internetowej Sklepu podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT.

5. Cena podana przy każdym Towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta zamówienia.

6. Informacje o Towarze podane w Sklepie, w tym jego opis oraz Cena, nie stanowią oferty Sklepu, a zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego

7. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen Towarów znajdujących się w ofercie Sklepu, wycofywania i wprowadzania nowych Towarów do oferty Sklepu, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronie internetowej Sklepu bądź wprowadzania w nich zmian. Uprawnienie powyższe nie ma wpływu na Ceny Towarów w zamówieniach złożonych przed wejściem w życie zmiany Ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży.

8. Wszelkie rabaty wynikające z posiadania bonów i kodów rabatowych na produkty sprzedawane w Sklepie nie łączą się ze sobą. Przy każdorazowym zakupie Towarów można skorzystać tylko z jednego bonu bądź kodu rabatowego w stosunku do konkretnego zamówienia, chyba, że co innego wynika z treści bonu/kodu.

§ 3 Rejestracja i zawarcie umowy

1. Klient ma możliwość założenia indywidualnego konta w Sklepie (zwanego w dalszej części umowy Kontem) lub dokonania zakupów bez rejestracji.

2. W celu założenia konta Klienta wypełnia formularz rejestracyjny podając w nim obowiązkowo: swoje imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu i hasło oraz dobrowolnie: datę urodzenia. Po wypełnieniu formularza rejestracyjnego Sklep przesyła na adres klienta e- mail z linkiem potwierdzającym dokonanie rejestracji. Rejestracja zostaje dokonana w chwili kliknięcia przez Klienta w link potwierdzający założenie konta.

3. Rejestracja oraz korzystanie z Klienta z funkcjonalności Sklepu jest bezpłatne.

4. Klient loguje się do Konta za pomocą adresu e-mail oraz hasła. Klient zobowiązany jest do  nieudostępniania  loginu i hasła oraz jego odpowiedniego zabezpieczenie przez dostępem osób trzecich. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe z powodu nieprawidłowego zabezpieczenia lub udostępnienia przez Klienta loginu i hasła osobom trzecim.

5. Zakładając Konto w Sklepie Klient uzyskuje dostęp do historii swoich zamówień, statusu realizacji zamówienia oraz promocji skierowanych do zarejestrowanych Klientów.

6. Klient ma prawo w każdym czasie zażądać usunięcia Konta. Sklep usunie konto niezwłocznie po otrzymaniu żądania przez Klienta.

7. Zakładając Konto lub dokonując zakupów bez rejestracji Klient zobowiązany jest zaakceptować Regulamin.

8. Zamówienia od Klientów przyjmowane są za pośrednictwem strony internetowej Sklepu (ecarol.pl) 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Zamówienia realizowane są w dni robocze w godzinach pracy Sklepu.

9. W zamówieniu Klient dokonuje, w szczególności:

a) wyboru zamawianych Towarów;

b) podania danych do przesyłki w tym adresu dostawy;

c) wyboru sposobu dostawy i adresu do wysyłki.

10. Podanie danych osobowych przy składaniu zamówienia  jest niezbędne do przeprowadzenia transakcji sprzedaży. Klient powinien podać prawidłowe dane umożliwiające kontakt i dostarczenie mu zamówionego towaru. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za konsekwencje wynikające z błędnego podania danych.

11. Sklep zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy, w wypadku gdy dane podane przez Klienta podczas składania zamówienia będą niezupełne, lub gdy dane te będą błędne lub nieprawdziwe.

12. Przed ostatecznym wysłaniem zamówienia, podczas dokonywania płatności Klient ma możliwość ponownego sprawdzenia i ewentualnej modyfikacji wszystkich danych (np. imię, nazwisko, adres, forma płatności oraz asortyment i ilość zamówionych Towarów).

13. Umowa sprzedaży zostaje zawarta z chwilą potwierdzenia przyjęcia do realizacji zamówienia Klienta przez Sklep, co oznacza, że z tą chwilą umowa staje się prawnie skuteczna. Przyjęcie przez Sklep złożonego zamówienia następuje z chwilą wysłania potwierdzenia przyjęcia do realizacji zamówienia do Klienta na adres mailowy podany w zamówieniu.

14. W potwierdzeniu, o którym mowa w  punkcie poprzednim Sklep przesyła informację o ilości i cenie zamówionych Towarów z uwzględnieniem podatków, całkowitym koszcie dostawy, sposobie dostarczenie towarów oraz o wszelkich innych kosztach związanych z realizacją umowy sprzedaży.

§ 4 Płatność i dostawa

1. Za zamówione w Sklepie towary można zapłacić w jeden z poniższych sposobów:

a) za pobraniem;

b) przy odbiorze w przypadku odbioru osobistego;

c) przelewem;

d) metodami dostępnymi aktualnie za pośrednictwem zintegrowanego ze Sklepem serwisu Przelewy24.pl.

2. Operatorem kart płatniczych jest PayPro SA Agent Rozliczeniowy, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887, Regon 301345068.

3. Dostawa realizowana jest na obszarze Polski i następuje za pomocą Paczkomatów InPost, firmy kurierskiej oraz Poczty Polskiej. Klient ma możliwość wybrania opcji odbioru osobistego.

4. Koszt wysyłki zależny jest od wyboru sposobu dostawy, metody płatności oraz wartości zamówienia. Z aktualnym cennikiem Klient jest zapoznawany podczas wyboru formy płatności, przed ostatecznym zaakceptowaniem zamówienia. Aktualne koszty przesyłki podawane są także w zakładce „Koszty przesyłki” na stronie ecarol.pl. Cena przesyłki jest doliczana do wartości zamówienia.

5. W razie zawinionego przez Klient uchybienia płatności z tytułu dokonanej sprzedaży w ramach opcji "za pobraniem", konsument traci prawo do skorzystania z tej opcji zapłaty przez okres 3 miesięcy od daty złożenia zamówienia, którego uchybienie dotyczyło.

6. Złożone przez Klienta zamówienie Sklep realizuje w ciągu 3 dni roboczych. Termin realizacji zamówienia biegnie od dnia zaksięgowania wpłaty na koncie Sklepu, rachunku serwisu Przelewy24.pl lub – w przypadku wysyłki za pobraniem lub przy odbiorze – od momentu potwierdzenia złożenia zamówienia.

7. W przypadku złożenia przez Klienta kilku zamówień realizowanych przez Sklep w tym samym czasie Sklep może za zgodą Klienta połączyć kilka zamówień wysyłając je jedną przesyłką. Koszt przesłania kilku zamówień będzie równy najwyższemu z kosztów poszczególnych zamówień. Ewentualne nadpłacone przez Klienta koszty przesyłki zostaną przez Sklep zwrócone niezwłocznie przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient.

8. Zgoda Klienta, o której mowa w ustępie 6 nie jest wymagana w przypadkach, gdy koszt wysyłki pokrywa Sklep.

§ 5 Realizacja umowy i odpowiedzialność Sklepu

1. Dane przekazane przez Klienta w ramach składanego zamówienia są przechowywane przez Sklep zgodnie z zasadami określonymi w rozdziale 9 Regulaminu „Polityka prywatności i ochrona danych osobowych”.

2. Po dokonaniu wysyłki zakupionego towaru, Sklep w ramach realizacji umowy z Klientem jest zobowiązany przesłać Klientowi na adres e-mail zaproszenie do wypełnienia ankiety w celu zbadania jego opinii o przeprowadzonej transakcji. Klient jest uprawniony, jednak nie zobowiązany do jej wypełnienia.

3. Wszelkie treści publikowane na stronie internetowej Sklepu objęte są prawami autorskimi. Zawartość strony internetowej nie może być zmieniana, powielana ani publikowana z naruszeniem ustawy o Prawach autorskich.

4. Znaki towarowe, logo i zdjęcia produktów zamieszczone na stronie internetowej Sklepu zostały użyte w celach informacyjnych i nie mogą być wykorzystywane bez zgody ich właścicieli.

§ 6 Prawo odstąpienia od umowy

1. Zgodnie z ustawą o prawach konsumentów Klientowi, który jest konsumentem przysługuje prawo odstąpienia od umowy sprzedaży bez podania przyczyny w terminie 14 dni od dnia, w którym wszedł w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik weszła w posiadanie rzeczy, bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem wskazanych poniżej.

2. Do zachowania terminu, o którym mowa w ustępie 2 wystarczy wysłanie przed jego upływem  oświadczenia pocztą tradycyjną na adres Firma Handlowa „AKSA” Drogeria Carol, ul. Paderewskiego 2, 37-100 Łańcut lub pocztą e-mail na adres: biuro@ecarol.pl.

3. W przypadku przesłania oświadczenia o odstąpieniu w formie elektronicznej Sklep prześle Klientowi potwierdzenie jego otrzymania za pomocą poczty e-mail.

4. Pouczenie o odstąpieniu od umowy stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu.

5. Towar należy odesłać na adres: Firma Handlowa „AKSA” Drogeria Carol, ul. Paderewskiego 2, 37-100 Łańcut, z dopiskiem „eCarol– zwrot”. Zwracane Towary powinny być w oryginalnym opakowaniu i nie mogą nosi śladów użycia.

6. Klient może skorzystać z formularza odstąpienia od umowy stanowiącego załącznik nr 2 do Regulaminu.

7. Pouczenie o odstąpieniu wraz z formularzem Sklep dołącza w formie pliku pdf do potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji, o którym mowa w § 3 ust. 13 Regulaminu.

8. W przypadku zrealizowania przez Klienta prawa do odstąpienia umowę uważa się za niezawartą. Sklep niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy zwraca wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy. W przypadku, gdy Klient wybrał sposób dostarczenia produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sklep, Sklep nie jest zobowiązany do zwrotu Klientowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

9. Klient zobowiązany jest odesłać zwracane Towary w ciągu 14 dni od dnia przesłania Sklepowi oświadczenia o odstąpieniu od umowy na swój koszt. Sklep ma prawo do wstrzymania się ze zwrotem płatności do chwili otrzymania zwracanych Towarów lub dostarczenia przez Klienta potwierdzenia ich odesłania.

10. Zwrotu płatności Sklep dokonuje przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient. W przypadku dostawy zrealizowanej za pobraniem zwrot następuje na rachunek bankowy wskazany przez Klienta.

11. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje Klientowi, w przypadku, gdy przedmiotem świadczenia jest rzecz:

a) dostarczana w opieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

b) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana służąca zaspokojeniu zindywidualizowanych potrzeb Klienta.

§ 7 Reklamacje

1. Klient ma prawo do złożenia reklamacji w przypadku niezgodności dostarczonych Towarów z umową, w szczególności w przypadku:

a) wad fabrycznych;

b) rozbieżności pomiędzy ilością otrzymanych Towarów a widniejącą na potwierdzonym przez Sklep zamówieniu;

c) niezgodności otrzymanych Towarów z zamówionymi.

2. Zgłoszenie reklamacji zawierające dane umożliwiające zidentyfikowanie Klienta wraz z numerem zamówienia i opisem niezgodności Klient wysyła do Sklepu na adres Firma Handlowa „AKSA” Drogeria Carol, ul. Paderewskiego 2, 37-100 Łańcut lub na adres mailowy: biuro@ecarol.pl z dopiskiem „eCarol – reklamacja”. W zgłoszenie reklamacyjnym Klient określa swoje żądania dotyczące doprowadzenia towaru do stanu zgodności z umową (przez naprawę lub wymianę) lub zwrotu całości bądź części wpłaconych środków (przez obniżenie ceny czy odstąpienie od umowy).

3. W przypadku gdy Klient domaga sią zwrotu całości lub części wpłaconej Ceny w zgłoszeniu reklamacyjnym powinien podać numer rachunku bankowego, na który Sklep po uznaniu reklamacji dokona zwrotu środków.

4. Reklamacje rozpatrywane są niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od daty otrzymania przez Sklep reklamacji. Odpowiedź na reklamację przekazywana jest przez Sklep za pomocą poczty e-mail na adres podany w zgłoszeniu reklamacyjnym.

5. W przypadku uznania reklamacji Sklep zgodnie z żądaniem Klienta dokona naprawy lub wymiany reklamowanych Towarów na zgodny z umową lub zwróci Cenę lub jej część w terminie 14 dni od daty uznania reklamacji. 

6. Koszt przesyłki reklamowanego Towaru, nie większe jednak niż koszt normalnej przesyłki poleconej, ponosi Sklep. W wypadku nieuznania przez Sklep reklamacji  koszty przesyłki ponosi Klient.

7. W kwestiach związanych z reklamacjami nieuregulowanych niniejszym rozdziałem mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego.

§ 8 Alternatywne sposoby rozwiązywania sporów

1. W przypadku Klientów będących Konsumentami istnieje możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozwiązywania sporów konsumenckich oferowanych przez podmioty uprawnione. Szczegółowy rejestr podmiotów uprawnionych do rozstrzygania sporów konsumenckich znajduje się na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

2. Sklep ecarol.pl nie korzysta z pozasądowego rozwiązywania sporów, o których mowa w ustawie z dnia 23 września 2016 r., o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich.

§ 9 Polityka prywatności i ochrona danych osobowych

1. Sklep przechowuje i przetwarza dane osobowe zgodnie z obowiązującymi regulacjami prawnymi w szczególności zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/W. (zwanym dalej: RODO)

2. Administratorem danych jest prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Firma Handlowa „AKSA” (zwaną dalej „Sklepem”), wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP:815-129-43-57, REGON 690524556.

3. Sklep przetwarza dane Klientów w celu utrzymania konta założonego w Sklepie, realizacji złożonych zamówień, wykonania zawartej umowy sprzedaży a także w celu przesyłania informacji handlowych i marketingowych w formie newsletter (o ile Sklep uruchomi taką usługę a Klient wyrazi na nią zgodę podczas zakładania Konta).

4. Sklep korzysta z udostępnionych przez Klienta informacji w celu realizacji jego Zamówień oraz zapewnienia Klientowi dostępu do usług i informacji oferowanych w Sklepie.  W szczególności dane Klienta  przetwarzane są:

a) w celu realizacji umowy sprzedaży zawartej za pośrednictwem strony internetowej ecarol.pl m.in obsługi i realizacji złożonych zamówień, realizacji płatności poprzez platformę Przelewy24 lub inne platformy tego typu,  realizacji wysyłki zakupionych towarów (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO). W przypadku, gdy wypełniając nasz formularz rejestracyjny Klient poda dane, których podanie nie było obowiązkowe, podstawą przetwarzania danych jest zgoda Klienta (zgodnie z art.6 ust. 1 lit. a RODO);

b) w celu rozpatrywania reklamacji oraz ewentualnych roszczeń związanych z zawartą umową m.in. w celu przesyłania korespondencji, zabezpieczenia danych dotyczących transakcji takich jak historia zamówień, korespondencja i płatności oraz w celu ewentualnego zwrotu należności (zgodnie z art. 6 ust 1 lit. c oraz art. 6 ust 1 lit. f RODO);

c) w celu obsługi programów lojalnościowych (dotyczy Klientów, którzy przystąpiły do programu lojalnościowego)(zgodnie z art. 6 ust 1 lit a RODO);

d) w celu dokonywania analiz i sporządzania statystyk co jest uzasadnione art. 6. ust 1 lit f RODO;

e) w celu badania satysfakcji klienta w związku z podnoszeniem jakości obsługi i zapewnienia jak najlepszej funkcjonalności Sklepu (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f);

f) w celu realizacji obowiązków nałożonych przez prawo w szczególności podatkowych i księgowych (zgodnie z art. 6. ust 1 lit c RODO).

5. Dane Klientów mogą zostać przekazane podwykonawcom w celu realizacji zawartej umowy w szczególności zostaną przekazane osobom trzecim w celu dostarczenia zamówienia, analizy danych oraz obsługi marketingowej lub obsługi Klienta.

6. Sklep przetwarza informacje dotyczące płatności dokonywanych za pośrednictwem Sklepu. Klient musi jedynie przekazać Sklepowi lub platformie pośredniczącej w płatnościach rzetelną i niewprowadzającą w błąd informację oraz informować Sklep na bieżąco o zmianach.

7. Sklep jest uprawniony do wykorzystywania danych osobowych Klienta w celu przeprowadzania badań opinii i badań rynku. Dane Klienta są anonimowe i wykorzystywane jedynie do celów statystycznych przez Firmę Handlową „AKSA”. Klient może z tego zrezygnować w dowolnym momencie. Wszelkie odpowiedzi w ankietach i sondażach opinii, o wypełnienie których może Klienta poprosić Sklep, nie będą przekazywane osobom trzecim. Podanie adresu e-mailowego jest konieczne jedynie wówczas, gdy Klient chce brać udział w konkursach.

8. Sklep może wykorzystywać dane Klientów Sklepu – po ich anonimizacji - do różnych celów, w tym ustalenia ogólnej lokalizacji Klientów i korzystania przez nich z określonych elementów Sklepu. Sklep może w ten sam sposób wykorzystywać dane dotyczące korzystania przez Klientów z linków znajdujących się w e-mailach do osób, które zarejestrowały się w celu ich otrzymywania. Sklep może przekazywać anonimowe dane osobom trzecim. Jednakże zidentyfikowanie Klienta na podstawie tych anonimowych danych nie jest możliwe.

9. W każdym konkursie Sklep wykorzystuje dane do powiadomienia zwycięzców oraz reklamowania oferty Sklepu. Więcej informacji Klient znajdzie w warunkach uczestnictwa dla danego konkursu.

10. Sklep może przekazać adres mailowy Klienta oraz informację na temat zakupionych towarów współpracującym ze Sklepem podmiotom prowadzącym rankingi, porównywarki cenowe, zbierającym opinie klientów takim jak np. Ceneo.pl sp. z o.o. w celu przesłania ankiety, w której klient będzie miał możliwość oceny i wyrażenia opinii na temat Sklepu. Wypełnienie ankiety jest dobrowolne.

11. Dane Klienta przechowywane są przez cały okres posiadania konta w Sklepie. W przypadku usunięcia konta lub dokonania zakupów bez rejestracji dane przechowywane są w celu dochodzenia  roszczeń związanych z zawartą umową do czasu przedawnienia lub realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa w szczególności podatkowych i rachunkowych przez okres wymagany na podstawie w/w przepisów.

12. Klient może odwiedzić Sklep i przeglądać jego ofertę bez konieczności podawania danych osobowych. Podczas przeglądania ofert Sklepu Klient pozostaje anonimowy, nie można go zidentyfikować aż do momentu, kiedy założy w Sklepie Konta i się w nim zaloguje za pomocą adresu e-mail i hasła.

13. Sklep jest upoważniony do gromadzenia następujących danych: imię i nazwisko, płeć, adres e-mailowy, adres pocztowy, adres dostawy, numer telefonu, numer telefonu komórkowego, szczegóły dotyczące płatności, szczegóły dotyczące kart płatniczych czy też dane konta bankowego.

14. Rzeczywiste dane dotyczące Zamówienia Klienta mogą być przez Sklep przechowywane, ale ze względów bezpieczeństwa nie mogą być bezpośrednio przez Sklep odzyskiwane. Klient może jednak uzyskać dostęp do informacji poprzez zalogowanie się na Konto w Sklepie, na którym może wyświetlić szczegóły dotyczące swoich zamówień (wykonanych i niewykonanych, w realizacji) oraz zarządzać swoimi danymi teleadresowymi, danymi konta bankowego. Klient jest zobowiązany się do poufnego obchodzenia się z osobistymi danymi dostępu i nieudostępniania ich osobom trzecim. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za niewłaściwe użycie hasła, chyba że niewłaściwe użycie nastąpiło z winy Sklepu.

15. W przypadku sprzedaży działalności Sklepu bądź jej części, Sklep może przenieść swoje bazy danych zawierające dane osobowe Klienta. Za wyjątkiem przypadków określonych w niniejszej Polityce Prywatności, Sklep nie będzie sprzedawać ani ujawniać danych osobowych Klientów osobom trzecim bez uzyskania uprzedniej zgody, chyba że jest to konieczne dla osiągnięcia celów określonych w niniejszej Polityce Prywatności, lub gdy sklep jest do tego prawnie zobowiązany.

16. Strona Sklepu może zawierać reklamy stron trzecich oraz linki do innych witryn lub ramki z innych witryn. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za działania osób trzecich odnoszące się do prywatności lub innych witryn, za treść przez nie publikowaną, ani za żadną osobę trzecią, której przekazujemy dane Klienta zgodnie z Polityką Prywatności Sklepu.

17. Aby zapobiegać nieupoważnionemu lub bezprawnemu dostępowi do informacji, przypadkowej utracie, zniszczeniu lub uszkodzeniu informacji Klienta, Sklep dysponuje odpowiednimi rozwiązaniami technologicznymi oraz środkami bezpieczeństwa. Gromadząc dane za pośrednictwem Sklepu, Sklep przechowuje dane osobowe Klienta na bezpiecznym serwerze. Na swoich serwerach Sklep używa zapór sieciowych (firewall). Gromadząc dane dotyczące płatności w formie elektronicznej, Sklep używa szyfrowania Secure Socket Layer (SSL). Sklep nie jest w stanie zagwarantować 100% bezpieczeństwa, jednak hakerom bardzo utrudni to odszyfrowanie danych Klienta. Sklep odradza Klientom wysyłanie pełnych danych karty kredytowej lub debetowej w niezaszyfrowanej komunikacji elektronicznej. Sklep posiada fizyczne, elektroniczne i proceduralne zabezpieczenia związane z gromadzeniem, przechowywaniem i ujawnianiem informacji klienta. Klient jest odpowiedzialny za ochronę swojego hasła i swojego komputera przed nieupoważnionym dostępem.

18. Klient, ma prawo zażądać dostępu do swoich danych osobowych, które Sklep posiada lub przetwarza. Klient ma prawo zażądać od Sklepu bezpłatnego poprawienia wszelkich nieścisłości dotyczących swoich danych. Na każdym etapie Klient ma również prawo żądać usunięcia swoich danych z zastrzeżeniem, iż żądanie to dotyczy danych, które nie są przechowywane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO. Ponadto Klient ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych ze względu na szczególną sytuację, w przypadkach, kiedy Sklep przetwarza dane na podstawie swojego prawnie uzasadnionego interesu (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit f RODO) oraz prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych Klienta.

19. Klient ma prawo do przenoszenia swoich danych osobowych. Klient, którego dane dotyczą ma prawo otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie, nadającym się do odczytu maszynowego dane osobowe jego dotyczące, które dostarczył Administratorowi.

20. W przypadku stwierdzenia naruszeń w zakresie przetwarzania przez Sklep danych osobowych Klienta ma on prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (adres: Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa).

21. Wszelkie pytania, żądania lub wątpliwości dotyczące regulaminu oraz wykorzystania danych osobowych Klient może zgłaszać kontaktując się ze Sklepem przez e-mail na adres biuro@ecarol.pl lub listownie na adres Firma Handlowa „AKSA” Drogeria Carol, ul. Paderewskiego 2; 37-100 Łańcut.

§ 10 Postanowienia końcowe

1. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem mają zastosowanie przepisy prawa obowiązujące na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w szczególności przepisy Kodeku cywilnego, ustawy o prawach konsumenta i RODO.

2. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01 czerwca 2021.

3. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu. Nowy Regulamin zostanie udostępniony na stronie internetowej Sklepu. Informacja o zmianie Regulaminu zostanie wysłana do zarejestrowanych Klientów na adres e-mail.

Załącznik nr 1 do Regulaminu                

INFORMACJE DOTYCZĄCE KORZYSTANIA Z PRAWA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

Klient ma prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym Klient wszedł w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Klienta weszła w posiadanie rzeczy (w przypadku umowy zobowiązującej do przeniesienia własności rzeczy) albo w którym Klient wszedł w posiadanie ostatniej z rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Klienta weszła w posiadanie ostatniej z rzeczy (w przypadku umowy zobowiązującej do przeniesienia własności wielu rzeczy, które dostarczane są osobno).

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Klient musi poinformować Sklep, tj. Drogerię Carol, ul. Paderewskiego 2, 37-100 Łańut, o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia na piśmie wysłanego pocztą lub przesyłając formularz na adres e-mail:      .

Klient może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Klient wysłał  informację dotyczącą wykonania przysługującego Klientowi prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy Sklep zwraca Klientowi wszystkie otrzymane od Klienta płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sklep ), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sklep został poinformowany o decyzji Klienta o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności Sklep dokonuje przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte przez Klienta w pierwotnej transakcji, chyba że Klient wyraźnie zgodzi się na inne rozwiązanie; w każdym przypadku Klient nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem. Sklep może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia przez Klienta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Rzecz/rzeczy, którą Klient otrzymał w związku z umową należy odesłać lub przekazać do Sklepu osobiście na adres Drogeria Carol, ul. Paderewskiego 2, 37-100 Łańcur niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym Klient poinformował Sklep o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli Klient odeśle rzecz przed upływem terminu 14 dni.

Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.

Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje Klientowi, w przypadku, gdy przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w opieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu lub w przypadku gdy przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana służąca zaspokojeniu zindywidualizowanych potrzeb Klienta.

 

Klient ponosi odpowiedzialność tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

Załącznik nr 2 do Regulaminu

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 

Produkty prosimy odesłać na adres:

Drogeria Carol
ul. Paderewskiego 2
37-100 Łańcut

 

Dane dotyczące zamówienia:

Data złożenia zamówienia ………………………………….………………………………………….

Data otrzymania / odebrania Towaru ……………….……………………………………………

Numer zamówienia …………………………………………..……………………………..…………….

Imię i nazwisko Klienta …………………………………………..…………………………….…………

Adres Klienta …………………………………………………………………..………………………………

Adres e-mail: …………………………………………………………………………………………………..

Telefon kontaktowy: ………………………………………………………………………………………

Oświadczenie o odstąpieniu od umowy

Niniejszym informuję o odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy Towarów:

L.p.

Nazwa produktu

Cena 1 szt. brutto

Zwracana ilość

Wartość brutto

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

Numer konta do zwrotu Ceny (wypełniamy w przypadku przesyłek opłaconych za pobraniem):

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

 

…………………………………………………….

(data i czytelny podpis Klienta)

Załącznik z formularzem odstąpienia od umowy