Dostawa ORLEN Paczka tylko 9,83 zł

Odstąpienie od umowy

  Prawo odstąpienia od umowy

 • Zgodnie z ustawą o prawach konsumentów Klientowi, który jest konsumentem przysługuje prawo odstąpienia od umowy sprzedaży bez podania przyczyny w terminie 14 dni od dnia, w którym wszedł w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik weszła w posiadanie rzeczy, bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem wskazanych poniżej.
 • Do zachowania terminu, o którym mowa w ustępie 2 wystarczy wysłanie przed jego upływem oświadczenia pocztą tradycyjną na adres Firma Handlowa „AKSA” Drogeria Carol, ul. Paderewskiego 2, 37-100 Łańcut lub pocztą e-mail na adres: biuro@ecarol.pl.
 • W przypadku przesłania oświadczenia o odstąpieniu w formie elektronicznej Sklep prześle Klientowi potwierdzenie jego otrzymania za pomocą poczty e-mail.
 • Pouczenie o odstąpieniu od umowy stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu.
 • Towar należy odesłać na adres: Firma Handlowa „AKSA” Drogeria Carol, ul. Paderewskiego 2, 37-100 Łańcut, z dopiskiem „eCarol– zwrot”. Zwracane Towary powinny być w oryginalnym opakowaniu i nie mogą nosić śladów użycia.
 • Klient może skorzystać z formularza odstąpienia od umowy stanowiącego załącznik nr 2 do Regulaminu.
 • Pouczenie o odstąpieniu wraz z formularzem Sklep dołącza w formie pliku pdf do potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji, o którym mowa w § 3 ust. 13 Regulaminu.
 • W przypadku zrealizowania przez Klienta prawa do odstąpienia umowę uważa się za niezawartą. Sklep niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy zwraca wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy. W przypadku, gdy Klient wybrał sposób dostarczenia produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sklep, Sklep nie jest zobowiązany do zwrotu Klientowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 • Klient zobowiązany jest odesłać zwracane Towary w ciągu 14 dni od dnia przesłania Sklepowi oświadczenia o odstąpieniu od umowy na swój koszt. Sklep ma prawo do wstrzymania się ze zwrotem płatności do chwili otrzymania zwracanych Towarów lub dostarczenia przez Klienta potwierdzenia ich odesłania.
 • Zwrotu płatności Sklep dokonuje przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient. W przypadku dostawy zrealizowanej za pobraniem zwrot następuje na rachunek bankowy wskazany przez Klienta.
 • Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje Klientowi, w przypadku, gdy przedmiotem świadczenia jest rzecz:
 • dostarczana w opieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana służąca zaspokojeniu zindywidualizowanych potrzeb Klienta.
  Załącznik nr 1 do Regulaminu

  INFORMACJE DOTYCZĄCE KORZYSTANIA Z PRAWA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 • Klient ma prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
 • Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym Klient wszedł w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Klienta weszła w posiadanie rzeczy (w przypadku umowy zobowiązującej do przeniesienia własności rzeczy) albo w którym Klient wszedł w posiadanie ostatniej z rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Klienta weszła w posiadanie ostatniej z rzeczy (w przypadku umowy zobowiązującej do przeniesienia własności wielu rzeczy, które dostarczane są osobno).
 • Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Klient musi poinformować Sklep, tj. Drogerię Carol, ul. Paderewskiego 2, 37-100 Łańut, o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia na piśmie wysłanego pocztą lub przesyłając formularz na adres e-mail:      .
 • Klient może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Klient wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego Klientowi prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 • W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy Sklep zwraca Klientowi wszystkie otrzymane od Klienta płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sklep ), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sklep został poinformowany o decyzji Klienta o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności Sklep dokonuje przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte przez Klienta w pierwotnej transakcji, chyba że Klient wyraźnie zgodzi się na inne rozwiązanie; w każdym przypadku Klient nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem. Sklep może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia przez Klienta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 • Rzecz/rzeczy, którą Klient otrzymał w związku z umową należy odesłać lub przekazać do Sklepu osobiście na adres Drogeria Carol, ul. Paderewskiego 2, 37-100 Łańcur niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym Klient poinformował Sklep o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli Klient odeśle rzecz przed upływem terminu 14 dni.
 • Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.
 • Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje Klientowi, w przypadku, gdy przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w opieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu lub w przypadku gdy przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana służąca zaspokojeniu zindywidualizowanych potrzeb Klienta.
 • Klient ponosi odpowiedzialność tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

 • Załącznik nr 2 do Regulaminu

  Formularz odstąpienia od umowy


  Formularz odstąpienie od umowy